Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls

Vallsgenera

Les ofertes laborals aquí publicades s'actualitzen diàriament. Per accedir a ser candidat/a de cada oferta de treball publicada, s'ha d'estar d'alta a la borsa de treball municipal, a través de la web vallsgenera.cat o venint personalment a l'entitat IMDL Vallsgenera-Ajuntament de Valls.

Si estàs interessat en una oferta laboral adreça't a:

L'edifici de Casa Caritat - IMDL Vallsgenera Carretera del Pla, 37 A de Valls

977612010 - vallsgenera@valls.cat

Peó d'indústries (producció mecànica) Operari/ària de producció en general

 • Codi: ARO2581
 • Data: 22/06/2018
 • Població: SELVA DEL CAMP, LA
 • Descripció: Operaris/àries de final de línia del sector del metall per realitzar tasques de control de qualitat de producte acabat, realització de packs de productes i paletització. Persones candidates entre 28 i 45 anys, amb experiència mínima de 5 anys en indústria, formació mínima d'FPII/CFGS, nivell mig-alt de la llengua anglesa, carnet B i vehicle per arribar al lloc de treball. Es valorarà tenir carnet de carretoner/a. S'ofereix contracte temporal i posterior incorporació a l'empresa, a jornada completa. Horari a torn europeu. Salari de 24.000 euros anuals bruts. Data prevista d'incorporació: 25/06/2018.

Muntador/a d'elements d'alumini i PVC Muntador/a de mobles i elements de fusteria Muntador/a d'estructures metàl·liques

 • Codi: IFMS2582
 • Data: 22/06/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Muntador de finestres i tancaments de PVC, alumini i fusta, amb més de dos anys d'experiència en tasques de muntatge. Persones candidates, de 30 a 50 anys, carnet de conduir B i vehicle propi, i que parlin correctament les llengües catalana i castellana. S'ofereix contracte temporal, a jornada completa i horari de 7:30h. a 16:30h. de de dilluns a divendres. Remuneració de 1.100 euros mensuals bruts.

Electricista instal·lador/a-reparador/a

 • Codi: C2575
 • Data: 21/06/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Electricista per realitzar tasques d'electricitat i fontaneria. Persones candidates entre 21 i 55 anys, amb més de 3 anys d'experiència, nivell alt de les llengües catalana i castellana, i carnet de conduir B. Les persones candidates han de ser atentes amb el client i ordenades per realitzar treballs al domicili. S'ofereix contracte a jornada completa. Horari de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores.

Auxiliar infermeria Auxiliar d'atenció a persones en situació de dependència

 • Codi: ASSS2576
 • Data: 21/06/2018
 • Població: BLANCAFORT
 • Descripció: Gerocultor/a per centre de dia de la tercera edat, per realitzar tasques de suport en la higiene i cura personal, suport en l'alimentaqció, control de la medicació, acompanyaments, promoure i realitzar activitats de lleure amb els usuaris i elaboració d'àpats segons menú estipulat. Persones candidates amb més de 6 mesos d'experiència, formació mínima reglada en CFGM Auxiliar Infermeria, auxiliar de Geriatria i/o Atenció Sociosanitària, tenir carnet de manipulador/a d'aliments, coneixements de cuina, carnet B i vehicle per poder arribar al lloc de treball (Blancafort). S'ofereix contracte temporal de 6 mesos amb possibilitats de ser indefinit (plaça vacant), a jornada parcial de 30 hores amb possibilitats d'ampliació. Horari: disponibilitat per treballar caps de setmana rotatius i jornades de 6 hores (de 8:30 a 14:30 hores o de 14:30 a 20:320 hores). Salari segons conveni.

Agent comercial

 • Codi: IABT2577
 • Data: 21/06/2018
 • Població: ALCOVER
 • Descripció: Repartidor/a - comercial per fer ruta d'auto-venda, comandes, servir, cobrar la gestió als clients, etc. Persones candidates majors de 18 anys amb carnet de conduir B, disponibilitat horària i que puguin fer esforç físic per aixecar barrils de cervesa, entre d'altres productes. Es valoraran les candidatures de persones amb aptitud per vendre, responsables, puntuals, amables i carismàtiques. S'ofereix contracte inicial temporal amb possibilitats de renovació en indefinit. Jornada de treball completa. Sou segons conveni.

Conserge d'edificis

 • Codi: APDSS2578
 • Data: 21/06/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Conserge equipament per desenvolupar les següents tasques a la biblioteca municipal: vetllar pel correcte funcionament de les instal·lacions; controlar l'accés de persones; encarregar-se de la recepció i atenció al públic; donar suport complementari al personal del servei; i vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. Persones candidates majors d'edat, amb formació mínima reglada en graduat d'ESO o equivalent (en cas d'invocar un títol equivalent a que s'exigeix, haurà d'acreditar-se mitjançant la certificació expedida pel Ministeri d'Educació que ho acrediti i, en cas de ser un titol obtingut a l'estranger, cal que se'n presenti la correspent homologació), i nivell intermedi llengua catalana (B2). Altres requisits específics: NO HAVER ESTAT SEPARAT/DA I/O ACOMIADAT/DA per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública, i no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmés/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. NO ESTAR AFECTAT PER CAP DELS MOTIUS D'INCOMPATIBILITAT continguts en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d'incompatibilitat del personal al servei de les administradons públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. S'ofereix contracte temporal per urgència (previsió màxim 3 mesos), a jornada completa. Horari del servei és a torns de matins/tardes, inclou treball en dissabte matí (a torns). Remuneració de 18.900 euros anuals bruts.

Gestor/cap de magatzem

 • Codi: TE2579
 • Data: 21/06/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Team Leader per magatzem d'empresa sector logístic. Tasques: Ser la persona responsable d'organitzar i dirigir el torn garantint el compliment dels procediments i instruccions de treball establerts i aconseguir els objectius, així com la qualitat exigida pel client. Assegurar el compliment de les normes de seguretat i supervisar el correcte ús de la maquinària del magatzem. Es valorarà tenir experiència en les tasques descrites i experiència en empreses del sector logístic. Es valorarà tenir el carnet de conduir carretó. Formació mínima de CFGM i nivell mig d'anglès. Jornada de treball pendent a concretar. Es treballa a torns de matí i tarda.

Operari/ària de producció en general

 • Codi: FPMEM2580
 • Data: 21/06/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: URGENT Peons taller per càrrega i descàrrega de material. Persones candidates amb capacitat física per suportar el treball de càrrega i descàrrega. Tenir disponibilitat horària per inici contracte d'immediat (previsió el 28 de juny de 2018). Jornada de treball completa.

Administratiu/va

 • Codi: ARO2574
 • Data: 15/06/2018
 • Població: TARRAGONA
 • Descripció: Administratiu/va per donar suport a un Programa del SOC realitzant tasques d'arxiu, atenció telefònica, suport als i a les tècnics/ques, a la direcció i coordinació del programa, tasques d'introducció i verificació de GIA i GALILEU, gestió de proveïdors, etc. Persones candidates majors d'edat, imprescindible experiència mínima de 2 anys en programes ocupacionals amb l'ús de GALILEU i GIA, formació reglada en CFGS Administració o equivalent, tenir coneixements del paquet ofimàtic, GIA i Galileu, competència digital, redacció de documents, procediments administratius i metodologia en gestió de processos, tenir disposició a l'aprenentatge, adaptabilitat, iniciativa, autonomia, resolutiu/va, organització, efectivitat i responsabilitat, amb permís de conduir B i vehicle propi. S'ofereix contracte d'obra o servei, a jornada completa. Horari de 8 a 15 hores i dues tardes de 15:30 a 18 hores. Salari segons conveni.

Netejador/a Neteja d'instal·lacions i equipaments industrials

 • Codi: SEAJ2572
 • Data: 13/06/2018
 • Població: VALLMOLL
 • Descripció: Ajudant/a de neteja per realitzar tasques de desembussos i tot tipus de neteges industrials. Persones candidates majors d'edat, formació mínima de graduat en ESO, permís de conduir B i vehicle propi. S'ofereix contracte eventual de 6 mesos amb possibilitats de ser indefinit, a jornada completa. Horari de treball de 8 a 16 hores o de 14 a 22 hores. Salari segons conveni.

Mosso/a de magatzem

 • Codi: ARO2573
 • Data: 13/06/2018
 • Població: VILA-RODONA
 • Descripció: Mosso/a de magatzem per realitzar les següents tasques: classificació de paqueteria, preparació de la mercaderia per expedició (etiquetatge i embalatge), descàrregues puntuals de camions amb transpalet elèctric i manual, i organització del magatzem. Persones candidates amb carnet B i vehicle propi per arribar al lloc de treball. Tenir més de 6 mesos d'experiència en tasques de magatzem. Es valorarà tenir el carnet de conduir carretons. Les persones candidates han de ser actives, dinàmiques i amb disponibilitat horària. S'ofereix contracte eventual per circumstàncies de la producció a temps parcial. Jornada de treball de 20 a 30 hores setmanals. Horari habitual de les 11:30 hores a les 18:30 hores (1 hora de descans per dinar).

Operador/a de màquines de fusta Fuster/a Peó de la indústria de la fusta

 • Codi: C2571
 • Data: 12/06/2018
 • Població: SELVA DEL CAMP, LA
 • Descripció: Fuster/a amb alts coneixements de màquines de fabricació de finestres i portes de fusta. Persones candidates de 18 a 50 anys, amb permís de conduir B i vehicle propi per arribar al lloc de treball. S'ofereix contracte indefinit a jornada completa i horari partit: de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores.

Cuiner/a

 • Codi: ASSS2569
 • Data: 07/06/2018
 • Descripció: Cuiner/a per a residència geriàtrica amb més de 6 mesos d'experiència per realitzar tasques com a responsable del departament, s'ocuparà de l'organització, distribució i coordinació de tot el personal adscrit a la cuina, així com de l'elaboració de menjars; vigilància de l'emmagatzematge i control d'aliments; supervisió del manteniment de neteja, maquinària i utensilis propis del departament; i realització de totes aquelles funcions que estiguin en consonància amb el seu lloc de treball i qualificació professional. Candidats/es majors d'edat, amb títol acreditatiu del curs de manipulació d'aliments. S'ofereix contracte temporal per substitució per vacances a jornada completa. Horari diürn. Salari de 974,62 euros bruts mensuals. Lloc de treball el Pla de Santa Maria i Valls.

Paleta

 • Codi: C2564
 • Data: 05/06/2018
 • Població: PUIGPELAT
 • Descripció: Oficial 2ª construcció per treballs d'obra civil. Candidats/es amb més de 5 anys d'experiència com a oficial 2ª, amb vehicle propi per arribar al lloc de treball i tenir el curs de PRL mínim de 20 hores. S'ofereix contracte d'obra/servei a jornada completa. Horari de 8 a 13:30 hores i de 14:30 a 18 hores de dilluns a dijous i els divendres de 8 a 14:30 hores (esmorzar de les 8:30 a les 9 hores).

Dissenyador/a de productes gràfics Grafista maquetista

 • Codi: APCT2565
 • Data: 05/06/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Dissenyador/a Gràfic per realitzar tasques de disseny gràfic, packaging i maquetació editorial. Persones candidates amb formació mínima en CFGS en disseny gràfic o titulació similar, domini dels programes habituals de disseny (Ilustrator, Indesing, Photoshop) i de les tasques de reproducció, capacitat d'il·lustració vectorial i coneixements de maquetació amb PDF interactiu. Es valorarà les candidatures de persones creatives, amb capacitat d'elaborar propostes innovadores i dissenys originals, organitzades i metòdiques, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat pel treball en equip, preferiblement amb experiència i que senti afinitat amb els valors i objectius de l'empresa. S'ofereix contracte temporal amb possibilitats de renovació en indefinit, a jornada completa. Incorporació immediata.

Dependent/a de comerç

 • Codi: CD2566
 • Data: 05/06/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Dependent/a per tasques d'atenció al client, caixa, reposar gènere, neteja, etc. Candidats/es de 23 a 50 anys, formació mínima de graduat escolar o graduat en ESO, coneixements informàtics, mínim 6 mesos d'experiència en tasques d'atenció al client, tenir disponibilitat horària, ser amable i amb do de gent. Es valoraran les candidatures de les persones residents a Valls. Les persones residents fora de Valls han de tenir vehicle propi. S'ofereix contracte inicial temporal amb possibilitats de renovació. Contracte a temps parcial de mitja jornada. Horari de dilluns a divendres de les 17 a 20 hores i dissabtes de les 10 a 13 hores i de les 17 a 20 hores.

Gestió comercial i màrqueting (CFGS) Agent comercial

 • Codi: APCT2562
 • Data: 01/06/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Agent Comercial per fer tasques de gestió comercial per venda de serveis a les empreses en l'àrea de disseny de producte i comunicació, i realitzar visites a clients. Persones candidates majors d'edat, amb experiència mínima d'1 any en tasques comercials, formació mínima de CFGS en gestió comercial i màrqueting, carnet B i vehicle propi. Es valorarà les candidatures de persones dinàmiques, proactives, amb iniciativa i bona presència. S'ofereix contracte temporal amb possibilitats de continuïtat, a jornada completa. Horari de 8:30 a 18:30h, 8 hores diàries, de dilluns a divendres. Salari segons conveni.

Netejador/a

 • Codi: ARO2559
 • Data: 31/05/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Personal de neteja per fer tasques de neteja de fàbrica (oficines, lavabos, sales, magatzem). Candidats/es preferiblement dones, amb certificat de discapacitat igual o superior al 33% o IPT (incapacitat permanent total); amb permís de conduir; valorable estudis realitzats. S'ofereix contracte d'obra o servei a jornada parcial. Horari de 20 hores a la setmana, torn de tarda de 18:00 a 22:00 hores de dilluns a divendres. Salari de 625 euros bruts mensuals aproximadament.

Administratiu/va Transport i logística (CFGS) Gestor/cap de magatzem Conductor/a de carretons elevadors

 • Codi: CEI2561
 • Data: 31/05/2018
 • Població: VILA-RODONA
 • Descripció: Administratiu/va magatzem per tasques de planificació, coordinació i control del procés d'entrades-sortides de mercaderia i suport en tasques de càrrega i descàrrega, quan sigui necessari. Funcions generals del lloc de treball: Preparar i llançar albarans amb la distribució a les agències de transport; atendre les trucades externes/internes; registrar l'entrada de materials; gestionar la càrrega de productes al magatzem; revisar les factures dels proveïdors i les agències de transport; atendre als xofers, assignant el moll de càrrega i descàrrega; gestionar abonaments, devolucions i albarans; carregar i descarregar material, etc. Persones candidates amb més de 3 anys d'experiència en administració de magatzems o similar i en conducció de carretons frontals i retràctils. Edat de 23 a 40 anys. Tenir el permís de conduir B, vehicle propi i el carnet de conduir carretons (frontal i retràctil). Formació mínima reglada de CFGM en l'àmbit d'administració, transport i/o logística. S'ofereix contracte indefinit. Jornada completa i horari de les 8 a les 17 hores (descans per dinar). Salari segons conveni.

Auxiliar de laboratori Auxiliar de veterinària

 • Codi: APCT2556
 • Data: 29/05/2018
 • Població: VILA-RODONA
 • Descripció: Auxiliar del centre de mascles i laboratori per treballar en el manteniment, higiene, producció i logística del laboratori. Persones candidates entre 25 i 45 anys, carnet B i vehicle propi, formació mínima de graduat en ESO. Es valorarà les candidatures de persones responsables, ordenades, series i curioses, amb capacitat de treball amb animals i ganes d'aprendre temes de genètica i laboratori. S'ofereix contracte indefinit a jornada completa. Horari: dilluns i divendres de les 7 a 13 hores + dimarts, dimecres i dijous de les 8 a 18 hores (amb corresponents descansos per esmorzar i dinar). Salari segons conveni.

Mecànic/a d'automoció

 • Codi: VRVM2553
 • Data: 24/05/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Mecànic/a per reparació de maquinària agrícola, d'obra i de jardineria. Persones candidates amb formació mínima de graduat en ESO i es valorarà tenir formació en el sector de la mecànica; tenir de 20 a 50 anys; tenir més d'un any d'experiència acreditada com a mecànic/a; coneixements d'informàtica a nivell usuari; tenir el carnet de conduir B; parlar correctament les llengües catalana i castellana. S'ofereix contracte inicial temporal amb possibilitats de renovació en contracte indefinit. Jornada completa. Horari de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores, de dilluns a divendres. Salari segons conveni.

Grau d'Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica Grau d'Enginyeria Mecànica Enginyer

 • Codi: ARO2554
 • Data: 24/05/2018
 • Població: LLORENÇ DEL PENEDES
 • Descripció: Delineant mecànic/a industrial per realitzar tasques de disseny i dibuix en CAD, per a la fabricació de peces metàl·liques, i donar suport administratiu. Persones candidates majors d'edat, entre 1 i 3 anys d'experiència, formació mínima en Grau d'enginyeria o equivalent, i tenir domini de la llengua catalana i castellana. Requisits específics: tenir coneixements en el desenvolupament de peces de xapa, plegades i de caldereria; coneixements de programació de màquines CAD-CAM (lantek, tops); coneixements informàtics (Word, Excel, Corel draw, Freehand, etc...); i coneixements de delineant i interpretació de plànols. S'ofereix contracte temporal amb possibilitats de formar part de l'empresa, a jornada completa. Horari de Dilluns a Dijous de 8 a 13 hores i de 15 a 18:35 hores i Divendres de 8 a 14:30 hores. Salari segons conveni i categoria.

Neteja d'instal·lacions i equipaments industrials

 • Codi: SEAJ2551
 • Data: 23/05/2018
 • Població: SARRAL
 • Descripció: Netejador/a per tasques de neteja industrial de maquinària alimentària. Persones candidates entre 18 i 54 anys, amb permís de conduir B i vehicle propi per arribar al lloc de treball (Sarral) i disponibilitat per treballar els caps de setmana. S'ofereix contracte temporal a jornada parcial (8 hores setmanals). Treball de caps de setmana: cada cap de setmana varia en funció de la demanda del client. Horari a torns rotatius. Salari de 230 euros nets mensuals.

Perruquer/a i estilista

 • Codi: ASP2547
 • Data: 18/05/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Perruquer/a per realitzar tasques de perruqueria (tallar, pentinar, posar color, rentar caps, tractaments capil·lars, etc...) Persones candidates majors d'edat, amb un mínim de 2 anys d'experiència i formació mínima reglada en CFGM de perruqueria. S'ofereix contracte de substitució per maternitat a jornada parcial. Horari a concretar . Salari segons conveni.

Grau d'Infermeria

 • Codi: ASSS2548
 • Data: 18/05/2018
 • Població: FONTSCALDES
 • Descripció: Infermer/a per residència. Persones candidates amb titulació universitària acabada en infermeria, tenir el permís de conduir B i vehicle propi. S'ofereix contracte a temps parcial de 30 hores setmanals. Lloc de treball: Fontscaldes i Valls.

Netejador/a Expert/a en neteja d'immobles

 • Codi: SEAJ2549
 • Data: 18/05/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Persona per neteja de comunitats, particulars i oficines. Candidats/es amb certificat de discapacitat +33%, amb més d'1 any d'experiència en tasques de neteja, de 35 a 55 anys i carnet de conduir B i vehicle propi. S'ofereix contracte a mitja jornada, amb possibilitats de ser a jornada completa. Horari de 8 a 12 hores. Salari segons conveni.

Professor/a

 • Codi: ASSS2550
 • Data: 18/05/2018
 • Població: AIGUAMURCIA
 • Descripció: Professor/a de ciències per centre terapèutic i educatiu residencial especialitzat en joves i adolescents. Tasques: Programació d'aula de les matèries de ciències (física, química, biologia, matemàtiques,etc.), impartir classes a nois i noies d'ESO i Batxillerat (diferents nivells), preparació i correcció d'activitats d'avaluació dels alumnes, tutories amb les famílies dels alumnes, reunions de coordinació i seguiment d'alumnes amb altres professors del centre. Persones candidates majors de 25 anys; més de 2 anys d'experiència com a docent; amb formació de grau universitari o llicenciatura, tenir el CAP o màster oficial de formació del professorat de secundària i batxillerat; tenir el carnet de conduir B i vehicle propi; flexibilitat horària; informàtica a nivell d'usuari; nivell alt de les llengües catalana i castellana i es valorarà coneixements d'anglès o altres idiomes; tenir interès en treballar amb adolescents amb problemes de conducta, addiccions, patologies, etc.; imprescindible tenir el certificat de delictes sexuals per treballar amb menors. S'ofereix contracte inicial temporal de 6 mesos i possibilitats de renovació en 6 mesos més i indefinit. Jornada de treball de 20 hores setmanals.

Grau d'Infermeria

 • Codi: ASSS2544
 • Data: 16/05/2018
 • Descripció: Infermer/a per fer tasques d'atenció assistencial als residents (cures, preparació i administració de medicació; control de patologies cròniques i agudes; visites mèdiques i altres tasques d'infermeria); funcions administratives (emplenar correctament i diàriament els registres d'infermeria, mantenir l'ordre de la HC, organitzar visites a especialistes i reunions de PIAIS); funcions de col·laboració amb la resta de personal; i realitzar funcions docents (ensenyar i formar al personal auxiliar del centre, als alumnes en pràctiques i ajudar durant l'adaptació del personal nou al centre), en 4 centres residencials: Valls, Fontscaldes, El Pla de Santa Maria i Creixell. Persones candidates amb formació reglada en Diplomatura/Grau d'Infermeria. Disponibilitat de mitjà de transport per arribar al lloc de treball. S'ofereix contracte per substitució per vacances (4 mesos aproximadament) a jornada completa. Horari diürn. Salari de 1.500 euros bruts mensuals.

Formador/a natació Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport Animador/a d'activitats físiques i esportives (CFGS)

 • Codi: E2545
 • Data: 16/05/2018
 • Població: NULLES
 • Descripció: Monitor/a de natació per impartir curs de natació a nens i nenes de 3 a 12 anys. Persones candidates majors de 18 anys. Formació acabada en animació i activitats físiques o esportives/ mestre-a en especialitat educació física i/o curs apte per impartir classes de natació i estar registrat al ROPEC. Es valorarà tenir experiència i nivell alt d'anglès. Disponibilitat de vehicle per arribar al lloc de treball. S'ofereix contracte d'obra/servei a temps parcial. Jornada de treball: dilluns, dimarts, dijous i divendres de les 11:30 hores a les 13 hores. Remuneració de 10 euros bruts l'hora.

Auxiliar d'atenció a persones en situació de dependència Assistent sanitari

 • Codi: ASSS2540
 • Data: 11/05/2018
 • Població: FONTSCALDES
 • Descripció: Gerocultors/es per realitzar tasques d'atenció a les persones usuàries, dutxa i higiene dels mateixos; neteja de la residència, canviar llençols, rentar roba, i dur a terme totes aquelles activitats encomanades. Persones candidates amb formació en l'àmbit d'auxiliar sanitari, geriatria i/o atenció a persones dependents. Tenir el carnet de conduir B. S'ofereix contracte a jornada completa de 40 hores setmanals. Una vacant és pel torn de dia (de les 8 a 20 hores) i una vacant pel torn de nit (de les 20 a 8h.) Una setmana es treballa 3 dies i l'alta setmana es treballa 4 dies. Contracte inicial temporal de 6 mesos amb possibilitats de renovació en 6 mesos més i posterior renovació en indefinit. Salari de 974, 62 euros bruts mensuals + 18,29 euros per festiu treballat.

Expert/a en neteja d'immobles

 • Codi: RH2537
 • Data: 09/05/2018
 • Població: ESPLUGA DE FRANCOLI, L'
 • Descripció: Personal de neteja amb més de 2 anys d'experiència per treballar amb l'equip de neteja d'una casa de colònies amb capacitat de 200 persones. Persones candidates, amb formació mínima d'estudis primaris, mitjà de transport per arribar al lloc de treball (L'Espluga de Francolí) i disponibilitat per treballar en caps de setmana i poder-se quedar alguna tarda quan hi ha canvi de torn. S'ofereix contracte d'obra o servei a jornada completa i horari de 7 a 14 hores (6 dies a la setmana). Salari de 1.187,43 euros bruts mensuals.

Conductor/a de camió

 • Codi: SEAJ2535
 • Data: 08/05/2018
 • Població: VALLMOLL
 • Descripció: Conductor/a per realitzar el transport de residus, desembussos i tot tipus de neteges industrials. Persones candidates entre 18 i 50 anys, formació mínima d'estudis primaris amb carnet de conduir B, C , C1 i CAP. Es valorarà tenir experiència en desembussos. S'ofereix contracte eventual de 6 mesos amb possibilitats de ser indefinit, a jornada completa. Horari de treball de 8 a 16 hores o de 14 a 22 hores. Salari segons conveni.

Gestió comercial i màrqueting (CFGS) Agent comercial

 • Codi: CD2536
 • Data: 08/05/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Comercial per fer tasques de tele-màrqueting empreses, fent visites a les empreses i atenció al públic a la botiga. Persones candidates amb més de 2 anys d'experiència en el sector comercial i preferentment en tele-màrqueting. Es valoraran les candidatures d'aquelles persones que els agradi treballar per objectius. S'ofereix contracte a mitja jornada. Horari de 9 a 13 hores. Salari segons conveni + comissions.

Expert/a en neteja d'immobles

 • Codi: SEAJ2534
 • Data: 04/05/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Ajudant/a de responsable de neteja. Tasques: ajudar en la neteja de magatzems, vidres, pàrquings, comunitats, etc. per la província de Tarragona. Persones candidates amb més de 2 anys d'experiència acreditada en les tasques descrits, imprescindible tenir el carnet de conduir B i es valorarà tenir experiència en l'ús de màquines fregadores, rotatives, etc. S'ofereix contracte eventual de 12 mesos amb possibilitats de renovació en indefinit. Treball de mitja jornada (20 hores setmanals) en horari de matins i alguna tarda. Salari segons conveni neteja edificis i locals.

Cuiner/a

 • Codi: RH2532
 • Data: 02/05/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Cuiner/a per realitzar tasques d'elaboració culinàries, aplicació dels principis APPCC (anàlisi de perill i punts de control crítics), control de matèria prima, i ocasionalment, transport de matèria elaborada a altres centres. Persones candidates majors d'edat, amb més de 2 anys d'experiència, formació mínima reglada ESO o equivalent, carnet B i vehicle propi. S'ofereix contracte eventual. Jornada de treball entre 38 i 39,5 hores setmanals. Horari a torns, setmana curta i setmana llarga i caps de setmanes alternatius. Remuneració segons conveni col·lectiu.

socorrista aquàtic

 • Codi: AARE2533
 • Data: 02/05/2018
 • Descripció: Socorristes aquàtics per vigilància i supervisió de piscines i platges a Salou i Cambrils. Persones candidates majors de 18 anys, formació mínima reglada d'ESO, titulació de socorrista registrada al ROPEC i es valorarà tenir titulació nàutica. S'ofereix contracte fix de temporada a jornada completa. L'horari de treball dependrà de la instal·lació de destí. Inici de contracte el 26/05/2018 en parcs aquàtics i l'01/06/2018 en hotels i càmpings.

Tècnic/a orientació i inserció laboral

 • Codi: ARO2528
 • Data: 26/04/2018
 • Descripció: Tècnics/ques d'intervenció amb joves per realitzar orientació laboral i formativa (coneixement de mercat laboral i sistema educatiu); dinamització de grups i docència; i tutorització i seguiment, en diferents poblacions: Valls, Tarragona i Reus. Persones candidates majors d'edat, amb més de 3 anys d'experiència com a mínim en els últims 5 anys, formació mínima en grau universitari o equivalent i/o titulacions de CFGS, carnet B i vehicle propi. Es valorarà experiència en programes del SOC i Fons Social Europeu i competències en orientació de servei a la persona, adaptabilitat, creativitat, organització, habilitats comunicatives i iniciativa. S'ofereix contracte d'obra o servei, a jornada completa. Horari de 8 a 15 hores i dues tardes de 15:30 a 18 hores. Salari segons conveni.

Monitor/a d'educació i lleure Director/a de lleure

 • Codi: AARE2527
 • Data: 25/04/2018
 • Descripció: Monitors/es de lleure per planificar, realitzar i avaluar les activitats de casals d'estiu en diferents poblacions: La Secuita, El Pont d'Armentera, Valls i Vila-Rodona. Persones candidates majors d'edat, formació mínima de graduat en ESO, tenir la titulació de monitor/a i/o director/a de lleure. Es valorarà tenir experiència en el sector i nivell d'anglès fluid. S'ofereix contracte d'obra/servei amb previsió d'inici el mes de juny 2018. Jornada de treball de 37,5 hores setmanals. Horari de 9 a 16:30 hores. Salari segons conveni.

Dependent/a de comerç

 • Codi: CD2525
 • Data: 24/04/2018
 • Descripció: Dependents/es per control d'estoc, col·locació de material, atenció al públic i venda de material pirotècnic, en diferents casetes de poblacions com: Alcover, Altafulla, Ametlla de Mar, Banyeres del Penedès, Bonavista, Borges del Camp, Cambrils, Camp Clar, La Canonja, Constantí, Creixell, El Catllar, Falset, L'Hospitalet de l'Infant, La Pobla de Montornès, Montbrió del Camp, Mora la Nova, Reus, Riudecols i Torredembarra. Requisits de les persones candidates: Més d'un any d'experiència en tasques de dependent/a , ser major de 18 anys, nivell alt de les llengües catalana i castellana. S'ofereix contracte temporal, del 18 al 23 de juny de 2018, a jornada completa.

Lampista

 • Codi: C2526
 • Data: 24/04/2018
 • Descripció: Lampistes oficials de 1a i 2a per realitzar tasques de lampisteria, climatització i gas a l'estranger (Holanda). Candidats/es de 22 a 55 anys, amb més de 3 anys d'experiència, amb formació mínima reglada estudis primaris, carnet de conduir B, coneixements d'anglès i/o alemany, i tenir la nacionalitat europea. S'ofereix contracte temporal, a jornada completa. Horaris de 07:00 a 13:00h i de 14:00 a 16:00h. Remuneració de 1.750 euros nets mensuals.

Cuiner/a Cap de cuina

 • Codi: RH2520
 • Data: 19/04/2018
 • Descripció: Cuiners/es per treballar com a caps de cuina d'una casa de colònies on fan estades els infants i joves (grups de fins a 250 persones). Candidats/es amb més de 2 anys d'experiència com a cuiners/es, amb carnet de conduir i vehicle propi, formació mínima d'estudis primaris, amb disponibilitat per treballar dies festius, ser responsables i tenir facilitat de tracte amb infants i joves. S'ofereix contracte d'obra/servei a jornada completa. Salari de 1.820,71 euros bruts mensuals. Lloc de treball l'Espluga de Francolí i Vallclara.

Grau de Psicologia Director/a - Gerent

 • Codi: ASSS2521
 • Data: 19/04/2018
 • Població: FONTSCALDES
 • Descripció: Director/a per centre residencial. Tasques a realitzar: direcció del centre, coordinació de l'equip interdisciplinari i gestions administratives relacionades amb la direcció del centre. Candidats/es amb formació acabada en grau de psicologia, es valorarà tenir formació en auxiliar sanitari i/o atenció a persones dependents. Tenir carnet de conduir B i vehicle propi. S'ofereix contracte inicial temporal de 3 mesos+6 mesos+6 mesos+indefinit, a jornada completa. Salari de 1.786 euros bruts mensuals.

Auxiliar de manteniment electromecànic Electromecànic/a de manteniment Mecànic/a de manteniment industrial Mecànic/a reparadora de maquinària industrial Manteniment d'equips industrials (CFGS)

 • Codi: RIME2517
 • Data: 10/04/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Tècnic/a de manteniment electromecànic amb més de 3 anys d'experiència en tasques d'electromecànic. Tasques a realitzar: Dur a terme les tasques de manteniment preventiu i correctiu elèctric en una planta industrial, tant en mitjana com en baixa tensió; monitorització i control dels paràmetres de funcionament de les instal·lacions elèctriques, incloent quadres de força i distribució, equips de transformació elèctrica, equips elèctrics rotatius, sistemes d'enllumenat, força i autòmats; elaboració de fitxes i informes de manteniment; i anàlisi d'avaries en instal·lacions de clients. Candidats/es preferiblement homes, amb carnet de conduir B, i formació acabada en l'àmbit d'electrònica, mecànica i/o manteniment industrial. S'ofereix contracte inicial temporal de 3 mesos amb possibilitats de renovació. Jornada de treball i salari a concretar amb les persones candidates.

Electromecànic/a de manteniment Auxiliar de manteniment electromecànic Mecànic/a de manteniment industrial

 • Codi: RIME2513
 • Data: 06/04/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Operari/a de manteniment electromecànic per fer tasques de manteniment preventiu. Persones candidates preferiblement homes, de 20 a 40 anys, carnet de conduir B, nivell alt de les llengües castellana i catalana, més d'un any d'experiència i formació mínima CFGM/FP electricitat. L'empresa no accepta cv de persones candidates que no hagin treballat en l'àmbit de manteniment electromecànic. S'ofereix contracte inicial de 6 mesos prorrogables. Jornada de treball completa i horari intensiu (matí). Salari segons conveni.

Serraller/a

 • Codi: FPMEM2512
 • Data: 05/04/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Serraller/a amb més de 6 mesos d'experiència en tasques de serralleria. Persones candidates preferiblement homes, amb carnet de conduir B, formació bàsica i nivell alt de les llengües castellana i catalana. S'ofereix contracte inicial de 6 mesos amb possibilitats de renovació. Jornada completa i horari de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores.

Auxiliar manteniment

 • Codi: SEAJ2506
 • Data: 21/03/2018
 • Població: SELVA DEL CAMP, LA
 • Descripció: Manyà, reparador multi-gremi, per tasques de petites reparacions a llars i empreses, en l'àmbit paleter, electricitat, fontaneria, serralleria i pintura. Candidats/es amb més de 5 anys d'experiència en les tasques descrites, amb carnet de conduir B, formació mínima d'estudis primaris, ser persones dinàmiques, responsables i amb capacitat per fer esforç físic. S'ofereix contracte a jornada completa. Horari de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores.

Auxiliar de perruqueria

 • Codi: ARO2500
 • Data: 19/03/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Ajudant/a de perruqueria per realitzar tasques de perruqueria (rentar caps, posar colors, endreçar, etc.). Candidats/es majors d'edat, amb formació en CFGM en imatge personal, perruqueria i/o estètica, i que parlin correctament el català i el castellà. S'ofereix contracte a jornada de treball a concretar. Horaris a concretar. Remuneració segons conveni.

Auxiliar de bugaderia

 • Codi: ASP2502
 • Data: 19/03/2018
 • Població: REUS
 • Descripció: Operaris/àries de bugaderia industrial amb grau de discapacitat mínim 33% i/o IPT (Incapacitat Permanent Total). Tasques a realitzar: classificar roba, introduir i recollir roba de la calandra, empaquetar la roba neta i fer l'expedició de la roba empaquetada. Candidats/es majors de 18 anys, amb carnet de conduir B i vehicle propi, per poder arribar al lloc de treball. S'ofereix contracte eventual amb jornada de matí (de 6:30 a 14 hores) i/o tarda (de 14 a 21:30 hores).

Repartidor/a

 • Codi: ASP2503
 • Data: 19/03/2018
 • Població: REUS
 • Descripció: Conductor/a-repartidor/a per repartiment en una bugaderia industrial. Tasques: Carregar els carros de la roba neta al vehicle, transportar la roba al seu destí, descarregar la roba a les instal·lacions dels clients, carregar la roba bruta als carros i aquests al vehicle en les instal·lacions del client, fer entrega dels albarans, revisió del manteniment i neteja del vehicle. Candidats/es que puguin fer esforç físic, amb carnets B+C+CAP+Targeta tacògraf, amb 1 any mínim d'experiència en tasques de repartiment. S'ofereix contracte temporal a jornada completa intensiva de dilluns a diumenge, torns rotatius i descansos corresponents. OFERTA MODIFICADA 15/06/2018 (s'accepten persones candidates amb i sense discapacitat).

Auxiliar de manteniment electromecànic Electromecànic/a de manteniment

 • Codi: ASP2504
 • Data: 19/03/2018
 • Població: REUS
 • Descripció: Oficial/a de Manteniment de bugaderia industrial. Tasques: Manteniment de la maquinària, reparació de les averies i control del magatzem. Candidats/es amb 1 any mínim d'experiència, amb formació mínima en FPI/FPII, CFGS electromecànic, amb carnet de conduir B, per poder arribar al lloc de treball. S'ofereix contracte temporal a jornada completa intensiva de dilluns a diumenge, torns rotatius i descansos corresponents. OFERTA MODIFICADA 15/06/2018 (s'accepten persones candidates amb i sense discapacitat).

Agent comercial Comercial d'assegurances

 • Codi: AFA2497
 • Data: 14/03/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Assessor/a professional d'assegurances per comercialitzar productes asseguradors i financers; departament comercial i vendes; i desenvolupar un pla de carrera professional. Candidats/es de 16 a 65 anys, amb més d'1 any d'experiència en l'àmbit comercial, amb formació mínima reglada en graduat d'ESO o equivalent, tenir carnet de conduir B i vehicle propi. Es requereix tenir caràcter emprenedor, dots comercials, iniciativa i capacitat organitzativa. S'ofereix contracte indefinit a jornada completa. Horari de matí/tarda/intensiu. Salari segons vàlua.

Cuiner/a

 • Codi: RH2486
 • Data: 08/03/2018
 • Població: PUIGPELAT
 • Descripció: Cuiner/a. Persones candidates amb més d'un any d'experiències en tasques de cuiner/a, ser major de 18 anys, tenir el carnet de manipulació d'aliments, tenir carnet de conduir B i vehicle propi. S'ofereix contracte temporal amb possibilitats de renovació en indefinit. Jornada de treball completa de dimarts a diumenge.

Mecànic/a de manteniment industrial Mecànic/a reparadora de maquinària industrial Auxiliar de mecanització Auxiliar de manteniment electromecànic Electromecànic/a de manteniment

 • Codi: FPCP2485
 • Data: 06/03/2018
 • Població: VILABELLA
 • Descripció: Aprenents mecànics per tasques de manteniment, reparació i posada a punt de la maquinària de línies de producció. Candidats/es entre 18 a 25 anys, amb permís de conduir B i vehicle propi, i tenir formació en l'àmbit de la mecànica o similar. S'ofereix contracte inicial temporal amb possibilitats de renovació en indefinit. Jornada completa. Horari a torns rotatius de matí (de 7 a 15 hores) i de tarda (de 15 a 23 hores). Salari entre 16.000 - 18.000 euros bruts l'any. OFERTA MODIFICADA I ACTUALITZADA 18/05/2018.

Agent comercial

 • Codi: AFA2483
 • Data: 05/03/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Agents comercials per realitzant tasques de recerca activa de clients, creació i desenvolupament de cartera, agent bancari de ING, assessorament financer i previsió familiar. Candidats/es entre 25 i 65 anys, amb formació mínima en graduat ESO o equivalent i coneixements bàsics d'informàtica. Persones proactives. S'ofereix contracte mercantil. Horari de treball i salari a concretar.

Operari/ària de producció en general

 • Codi: FVMR2468
 • Data: 21/02/2018
 • Població: ARBOÇ, L'
 • Descripció: Operaris/àries per control de qualitat, amb discapacitat igual o superior al 33%, per fer tasques de revisió de peces de cotxes: llunes. Candidats/es entre 19 i 55 anys, amb carnet B i vehicle propi per arribar al lloc de treball (l'Arboç). S'ofereix contracte de treball a jornada completa. Horari a torns rotatius. Remuneració de 11.875,68 euros bruts anuals.

Conductor/a de carretons elevadors

 • Codi: FVMR2469
 • Data: 21/02/2018
 • Població: ARBOÇ, L'
 • Descripció: Carretoners/es, amb discapacitat igual o superior al 33%, amb més de 2 anys d'experiència, per realitzar tasques de càrregues, descàrregues i ubicacions de material. Candidats/es entre 20 i 50 anys, amb carnet B i vehicle propi per arribar al lloc de treball (l'Arboç). Imprescindible tenir el carnet de conduir carretons elevadors (frontal). S'ofereix contracte a jornada completa. Horari a torns rotatius. Remuneració de 13.361,84 euros bruts anuals.

Fuster/a Fuster/a ebenista artesà/ana

 • Codi: IFMS2466
 • Data: 20/02/2018
 • Població: ALCOVER
 • Descripció: Fusters/es oficials 1ª per tasques de fabricació de peces de fusteria a mida: mobiliari, portes, panells. Candidats/es amb més de 5 anys d'experiència com a fusters/es, preferentment homes, tenir el permís de conduir B i vehicle propi. S'ofereix contracte indefinit a jornada completa. Horari de les 7 a les 19 hores, amb els respectius descansos. Salari segons conveni i experiència acreditada.

Operari/ària de producció en general

 • Codi: IABT2463
 • Data: 19/02/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Manipulador/a per tasques d'envasar, etiquetar, encaixar productes d'alimentació, etc. Candidats/es preferentment dones, de 30 a 40 anys, residents a la comarca de l'Alt Camp, nivell alt de les llengües catalana i castellana, tenir més d'un any d'experiència en les tasques descrites com a manipulador/a, formació mínima de CFGM o equivalent, tenir el carnet B i vehicle propi, i es valoraran les candidatures que tinguin el carnet de manipulació d'aliments. S'ofereix contracte inicial temporal (9 mesos). Jornada de treball completa. Horaris: de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores. Salari de 1.075 euros mensuals x 14 pagues.

Gestor/cap de magatzem

 • Codi: IABT2464
 • Data: 19/02/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Encarregat/a de magatzem per tasques de preparació de materials per fabricacions - expedicions de comandes. Candidats/es de 30 a 40 anys, residents a l'Alt Camp, més de 2 anys d'experiència com a encarregat/da de magatzem, formació mínima de CFGM o equivalent, permís de conduir B i vehicle propi, nivell alt de les llengües catalana i castellana, tenir el carnet de conduir carretons elevadors, coneixements d'informàtica i domini de la PDA. S'ofereix contracte inicial temporal (9 mesos). Jornada de treball completa. Horaris de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores. Salari de 1.200 euros mensuals x 14 pagues.

Agent comercial

 • Codi: CD2460
 • Data: 16/02/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Agent comercial per tasques de captació i manteniment de clients en el sector industrial, preparació de pressupostos i atenció postvenda de comandes. Candidats/es amb experiència i coneixements en el sector industrial de la ferreteria, mecanitzats i soldadura. Tenir carnet de conduir B i formació mínima de Batxillerat o equivalent. S'ofereix contracte inicial temporal a jornada completa. Horari de 8 a 13 hores i de 15:30 a 18:30 hores. Remuneració en funció dels objectius aconseguits.

Serraller/a Auxiliar d'instal·lacions elèctriques i automàtiques Instal·lador/a d'automatismes Fuster/a tancaments metàl·lics i de PVC

 • Codi: C2446
 • Data: 25/01/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Oficial 1ª serralleria especialista en portes i automatismes industrials. Candidats/es de 30 a 55 anys, amb més de 3 anys d'experiència demostrable en portes i automatismes industrials, amb carnet de conduir B i ser una persona dinàmica. S'ofereix contracte eventual amb possibilitats de ser fix (segons vàlua). Jornada completa i horari de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores. Remuneració segons conveni.