Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
La UEC és un servei que el Departament d'Ensenyament posa al servei dels Instituts per atendre d'una manera més adequada els alumnes que, per diferents raons, tenen dificultats per adaptar-se als centres.
 
Es tracta de donar una resposta complementària als IES davant de la situació de fracàs escolar, greus retards en l'aprenentatge, dificultats de comportament, alguns trets d'inadaptació social i manca d'assistència, oferint un programa als alumnes adaptat, tant pel que fa al nombre d'alumnes a l'aula, com a la metodologia utilitzada en la impartició del programa curricular de l'educació ordinària amb l'objectiu d'assolir la seva acreditació escolar.
 
Més concretament la UEC- Vallsgenera  treballa en les següents línies:
1. Atendre i acollir els nois amb necessitats educatives especials, derivats dels Instituts, que han esgotat tots els recursos pel tractament de la diversitat.
2. Dissenyar i fer possible, per a cada noi/noia derivat a la UEC, un itinerari formatiu individualitzat (modificació del currículum de l’alumne) segons les seves habilitats, aptituds i motivacions, en funció dels recursos que Casa Caritat posa a l’abast de la UEC, mitjançant els quals sigui possible treballar gradualment i sumativament els objectius generals previstos en l’etapa d’educació secundària obligatòria.
3. Oferir als participants una ESO adaptada, en grup reduït.
4. Individualitzar els objectius a partir de la situació concreta de cada jove, per tal de treballar les habilitats que facilitin la seva inserció social i laboral.
5. Potenciar l’ensenyament actiu pel desenvolupament de la iniciativa i la creativitat.
6. Realitzar una formació aprofitant l’entorn de la ciutat, des dels seus propis recursos lúdics, formatius i econòmics.
 

Els nois de la UEC, han fet un vídeo, parla'n de la seva experiència, no ús u perdeu!

https://www.youtube.com/watch?v=D-GLQNueATM