Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Mesures socials en defensa de l'ocupació

El Real Decret-llei 18/2020, de 12 de maig de mesures socials en defensa de l’ocupació, conté l’Acord Social en Defensa de l’Ocupació que van signar el govern espanyol i agents socials, el qual prorroga els ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020 per a aquelles empreses que no puguin reprendre l’activitat per causes de força major derivades de la crisi de la Covid-19.

Les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat podran procedir a la incorporació de persones treballadores, afectades per ERTO, prioritzant els ajustos en termes de reducció de jornada. Les empreses han de comunicar a l'autoritat laboral la renúncia total, si escau, a l'ERTO en un termini de quinze dies i al SEPE les variacions en les dades de persones treballadores incloses en aquests expedients.

El Real Decret-llei inclou, a més, la modificació de la disposició addic. 6ª del RD Llei 8/2020, de 17 de març, que garanteix el compromís de manteniment de l'ocupació, per part de les empreses, en un termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat, entenent com a tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l'expedient, tot i que aquesta sigui parcial o només afecti a part de la plantilla.

Es manté l'exoneració de les quotes a la Seguretat Social per a les empreses que continuïn en ERTO de força major total, una exoneració que serà del 75% per a empreses de 50 treballadors o més.

A més s'introdueix una nova categoria d’ERTO per a les empreses que puguin reiniciar l’activitat, denominat "de força major parcial", que durarà fins al pròxim 30 de juny. Durant aquest període, les empreses poden combinar treballadors en activitat i suspesos i per tots ells hi haurà exoneracions en les quotes que es paguen a la Seguretat Social.

Per incentivar la reincorporació als llocs de treball del màxim nombre de treballadors en ERTO, les exempcions seran més grans per als empleats que tornin a l'activitat que per als que continuïn suspesos. En concret, les empreses de menys de 50 empleats tindran una exempció de cotitzacions del 85% en les cotitzacions meritades en el mes de maig i del 70% en les meritades al juny per als treballadors que reprenguin l'activitat. Per als que continuïn suspesos, també hi haurà exoneració, però serà més baixa: del 60% per a les cotitzacions meritades al maig i del 45% per a les de juny.

En el cas de les empreses de 50 treballadors o més, l'exempció per als empleats que es reincorporen serà del 60% i del 45% per a les cotitzacions meritades al maig i el juny, respectivament. Per als treballadors que no es reincorporen, la rebaixa serà del 45% al maig i del 30% al juny.

La normativa introdueix dues clàusules que fan referència al repartiment de dividends i a la transparència fiscal:

· Les empreses i entitats que tinguin el domicili fiscal a paradisos fiscals no podran acollir-se a la pròrroga dels ERTO per força major.

· Les empreses i entitats que s'acullin als beneficis derivats de la pròrroga dels ERTO per força major no podran procedir al repartiment de dividends durant l'exercici fiscal corresponent a l'aplicació dels ERTO, excepte si tornen la part corresponent a l'exoneració aplicada a quotes de la Seguretat Social.