Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Pròrroga dels ERTO i mesures extraordinàries de l'RDL 24/2020

S'ha aprovat el Reial decret llei 24/2020 de mesures socials de reactivació de l'ocupació, de protecció de la feina autònom i de competitivitat de el sector industrial, publicat al BOE el 27 de juny.

D'entre les novetats incorporades en aquest Reial decret, destaquem:

 

Expedients de força major (article 22 RD-L 8/2020)

 • El període de vigència dels expedients serà fins el 30 de setembre de 2020.
 • La pròrroga només s'aplicarà als expedients de regulació temporal d'ocupació per causa de força major que hagin estat sol·licitats abans de l'entrada en vigor de la norma.
 • S'hauran anar incorporant les persones treballadores afectades en les "mesures necessàries" per al desenvolupament de l'activitat. A les reincorporacions es prioritzarà la reducció de jornada laboral.
 • Els contractes temporals (inclosos els formatius, de relleu i interinitat) suspesos per ERTO de força major s'entenen interromputs.

 

Expedients per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP)

 • Es manté el procediment de tramitació que preveu l'article 23 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.
 • La tramitació d'expedients ETOP es podrà dur a terme durant la vigència de l'expedient de força major que el precedeixi. Si l'expedient ETOP s'inicia un cop l'expedient de força major ha perdut vigència, la a data d'efectes serà la de finalització de l'expedient de força major.
 • Els contractes temporals (inclosos els formatius, de relleu i interinitat) suspesos per ERTO de força major s'entenen interromputs.

 

Què no es permet durant la vigència dels expedients de força major i ETOP (ERTO) de productivitat 

 • No es podran realitzar hores extraordinàries ni establir noves externalitzacions de l'activitat (directes o indirectes).
 • Sí que es podran realitzar noves contractacions i / o externalitzacions en cas que les persones treballadores no tinguin formació i / o capacitació per dur a terme les funcions necessàries sempre que els treballadors no puguin realitzar el treball.
 • La força major i les causes ETOP en que emparin els expedients no poden ser utilitzades per justificar l'extinció.
 • La pròrroga només s'aplicarà als expedients de regulació temporal d'ocupació per causa de força major que hagin estat sol·licitats abans de l'entrada en vigor de la norma, l'extinció de contractes de treball i / o acomiadaments.
 • L'incompliment de les prohibicions pot ser constitutiu d'infracció i susceptible de sanció prèvia per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • En cas de les exempcions de cotització de quota empresarial de la Seguretat Social, serà obligatori el manteniment de la feina durant els 6 mesos posteriors a la vigència dels expedients. Aquesta obligació s'estén als expedients ETOP.
 • Per a les empreses que accedeixin a les exempcions per primera vegada, el còmput d'aquests 6 mesos es comptarà a partir de la data d'entrada en vigor de la norma.

 

Mesures en matèria de protecció d'atur

La protecció en matèria de prestació d'atur per a les persones treballadores afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació es prorrogarà fins el 30 de setembre de 2020.

En el cas de les persones amb contracte fix discontinu i / o que realitzen treballs fixos en períodes de temps fixos i en dates certes, es prorrogarà la prestació d'atur fins al 31 de desembre de 2020.