Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Ajudes als autònoms recollides en el RDL 24/2020 de mesures per a la reactivació de l'ocupació

Les mesures publicades en el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, inclouen una pròrroga de l'exempció de les quotes de la Seguretat Social per als treballadors autònoms que fins al 30 de juny hagin rebut la prestació extraordinària per tancament de l' activitat durant l'estat d'alarma.

Per tant, a partir d'l'1 de juliol aquests treballadors estaran exempts del pagament de les quotes de la Seguretat Social de la següent manera:

  • Juliol: 100% d'exempció.
  • Agost: 50% d'exempció.
  • Setembre: 25% d'exempció.

L'ajuda es reconeix a partir d'l'1 de juliol fins al 30 de setembre.

La base de cotització que es tindrà en compte per a l'exempció serà la base que tingui l'autònom cada mes.

L'exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d'activitat

 

Prestació per cessament d'activitat dels autònoms

Els beneficiaris de la prestació extraordinària podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat si es compleixen els següents requisits:

  • Acreditar una reducció de la facturació del 75% de el 3r trimestre del 2020 respecte a el mateix trimestre del al 2019.
  • Rendiments nets durant el tercer trimestre de 2020 no superiors a 5.818,75 €.
  • Estar al corrent de les obligacions de Seguretat Social.

Aquesta prestació es percebrà fins a màxim el 30 de setembre.

 

Obligacions

Mentre es cobri aquesta prestació, s'ha d'ingressar la totalitat de les cotitzacions a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 

Prestació per a autònoms de temporada

Aquesta prestació extraordinària també es fa extensiva amb caràcter retroactiu als autònoms de temporada.

 

Què s'entén per treballador de temporada?

És aquell treballador que al llarg dels dos últims anys hagi estat en el règim d'autònoms durant els mesos de març a octubre i que hagi estat d'alta durant a l'almenys 5 mesos durant aquest període.

 

Requisits:

  • Estar d'alta i haver cotitzat com a autònom durant a l'almenys 5 mesos entre octubre i març dels anys 2018 i 2019.
  • Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
  • No haver tingut ingressos superiors a 23.275 € durant el 2020.

 

Què quantia es cobrarà?

El 70% de la base mínima de cotització que correspongui.