Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Subvenció per a joves emprenedors de Valls 2020

Ajuntament de Valls, IMDL Vallsgenera


Objectiu: Potenciar i Incentivar que joves emprenedors creïn empreses a Valls. Fomentar l’emprenedoria als joves i que es creïn el seu propi lloc de treball.

Beneficiaris: Les persones físiques o jurídiques que iniciïn una activitat de negoci amb domicili social a Valls en el període entre l’1 d’octubre del 2019 al 30 de setembre del 2020.

Quantia: la quantia màxima de la subvenció atorgada són 850€ per projecte d’emprenedoria.

Requisits: Podran obtenir la subvenció els joves emprenedors que compleixin:

 • Tenir entre 18 i 35 anys
 • Estar inscrit/a a la Borsa de Treball IMDL Vallsgenera
 • Estar empadronat al municipi de Valls amb una antiguitat de 6 mesos.
 • Haver posat en marxa un projecte empresarial a la ciutat de Valls durant l’any en curs.
 • Estar donats d’alta com usuaris en el servei d’emprenedora de Vallsgenera, haver realitzat el pla d’empresa i tenir el certificat de viabilitat signat per entitat acreditada del Catalunya Emprèn (Departament d’Empresa i Coneixement)
 • Trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributaries, fiscals i de Seguretat Social així com amb l’Ajuntament de Valls, en la data de la sol·licitud de la subvenció.
 • Aportat justificant de la despesa superior a la subvenció.

Procediment: Per la concessió de les subvencions el criteri serà per estricte ordre de sol·licitud, sempre i quan compleixin els requisits establerts en aquestes bases i d’acord a la disponibilitat pressupostaria d’aquest programa.

Presentació de la sol·licitud: 

Al Registre de l’IMDL Vallsgenera , situat a la carretera del Pla, 37A de Valls, acompanyat de la documentació que es detalla:

 • Instància de sol·licitud de subvenció.
 • Còpia del NIF/ CIF del sol·licitant
 • En cas de ser persona jurídica còpia del CIF i estatuts
 • Pla d’empresa i certificat de viabilitat de l’empresa
 • Alta IAE, fotocòpia del model 036/037 de l’Agencia tributària
 • Justificant de despesa superior a la subvenció sol·licitada.
 • Certificats, conforme l’empresa o entitat està al corrent de les obligacions tributàries, fiscals i amb al Seguretat Social, així com amb l’Ajuntament de Valls.
 • Full de dades bancàries: número de compte bancari on domiciliar la subvenció.

Termini: El termini màxim de presentació de la sol·licitud serà el 10 de novembre del 2020.

Si la documentació és incomplerta es requerirà als beneficiaris per a que en un termini de 10 dies des la notificació portin la documentació demanada.

Referencia:

BASES PUBLICADES al BOP número 183, de divendres 21 de setembre de 2018.

CONVOCATÒRIA de subvencions per a joves emprenedors, any 2020. BDNS:528900, de dilluns 26 d’octubre de 2020.

Valls, octubre de 2020.