Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Prestació extraordinària per cessament activitat d'autònoms

Preguntes freqüents sobre Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març

 

1. Qui pot sol·licitar aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat?

Qualsevol autònom que es vegi afectat pel tancament del negoci degut a la declaració de l’estat d’emergència, o que la seva facturació caigui un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

 

2. Des de quan es pot sol·licitar aquesta prestació extraordinària?

En el cas dels autònoms els quals el seu negoci s’ha vist obligat a tancar per la declaració de l’estat d’alarma, des de l’entrada en vigor del decret.

En el cas dels que tenen que presentar documentació acreditativa de la caiguda de facturació mensual des del moment en què pugui presentar aquesta documentació
 

3. Quin és el plaç per tramitar aquesta prestació?

El plaç per a sol·licitar la prestació es d’ un mes des de l*entrada en vigor; per tant, finalitza el 14 d*abril, en tot cas, si s*acordés la pròrroga de l*estat d*alarma pel Govern puguin modificar-se les mesures adoptades fins ara.
 

4. També si podran acollir els autònoms que tenen treballadors a càrrec?

Si, els autònoms que tenen treballadors a càrrec i hagin hagut de tancar per la declaració de l’estat d’alarma o hagin vist caure la seva facturació un 75%, poden presentar un ERTE pels seus treballadors i sol·licitar aquesta prestació extraordinària

 

5. Es pot acollir a aquesta prestació, inclús, si es té un deute amb la Seguretat Social?

La Seguretat Social permetrà als qui no estiguin al dia amb els pagaments en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació que ingressin les quotes degudes en el plaç de 30 dies. Una vegada produït el pagament, es podrà accedir a la prestació.

 

6. Es necessita un període mínim de cotització per a sol·licitar aquesta prestació?

No, per a sol·licitar aquesta prestació no es necessari complir el període mínim de cotització exigit per altres prestacions. Sols es necessari estar d’alta en algun dels règims i estar al corrent de pagament de les cotitzacions establertes.

7. Què passa amb els autònoms que estan obligats a prestar serveis? Per exemple els taxistes.

Podran acollir-se a la prestació si acrediten la caiguda en la facturació de al menys el 75%. Si acrediten la reducció dels seus ingressos en el 75% previst, no hi hauria cap problema en comptabilitzar la prestació i l’activitat.
 

8. Els autònoms que fan cessament de la seva activitat, han de renunciar a les bonificacions de les que gaudeixen, condicionades al manteniment de l’activitat ,com la tarifa plana?

No, En aquest sentit el decret indica que el temps que es percep aquesta prestació extraordinària computarà com efectivament cotitzat pel què podran sol·licitar els autònoms que estan rebent aquestes ajudes i no perdran les bonificacions condicionades al manteniment de l’activitat.
 

9. Aquesta prestació extraordinària suposa que qui no ingressi, no paga cotitzacions?

Aquesta prestació va inclús més enllà. La prestació consisteix en què qui hi tingui dret no solament la cobrarà sinó que a més no pagarà les cotitzacions i es tindrà per cotitzat per les futures prestacions que puguin correspondre-li.
 

10. Quin és l’import d’aquesta prestació?

La prestació serà equivalent al 70% de la base reguladora. Això significa que quan s’hagin cotitzat per cessament d’activitat durant almenys 12 mesos, l’import serà el 70% de la base reguladora.

Per als qui hagin cotitzat menys temps, tindran dret a 70% de la base mínima de cotització del col·lectiu al que pertanyi el treballador.
 

11. Com es reconeixerà la pèrdua de facturació d’un autònom que tributa per mòduls?

Des de la Seguretat Social estem estudiant com adaptar aquesta prestació per aquells autònoms que no estan obligats a emetre factura.
 

12. Durant quant de temps es pot percebre aquesta prestació?

Es percebrà durant un mes, amb possibilitat d’ampliació fins l’últim dia del mes en el que finalitzi l’estat d’alarma, suposant de que es prorrogui i tingui una durada superior al mes.


 

Valls, 20 de març del 2020