Informació legal LSSICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), manifesta que és de la seva propietat de Vallsgenera amb CIF P9316304F amb domicili a Crta. Del pla, 37 Valls 43800 (Tarragona) i adreça electrònica vallsgenera@valls.cat.

Vallsgenera no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet o presencia online en les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts en la llei, Vallsgenera no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus medis online.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet i xarxes socials  de Vallsgenera estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet o xarxes socials  de Vallsgenera poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Vallsgenera o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Vallsgenera.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Xarxes socials

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb Vallsgenera i que accepti la relació amb la nostra xarxa social.  Si així es realitza, Vallsgenera tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos.   Si l’usuari no desitja que Vallsgenera pugui accedir al seu perfil o interrelacionar amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari

Les actuacions que realitzi Vallsgenera podran tindrà caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de Vallsgenera en quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest medis online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades en la xarxa social de referència  en el moment oportú i implica amb la seva participació per l’usuari l’acceptació d’aquestes.  

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials serà sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents links:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en els medis online siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat de Vallsgenera amb CIF P9316304F amb domicili a Crta. Del pla, 37 Valls 43800 (Tarragona):

 • Si aquestes dades son facilitades en els formulari  de ‘contacte’,  aquestes dades seran incorporades en el fitxer de ‘contactes’, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.
 • Formulari ‘Registreu-vos’: Les seves dades seran incorporades en el fitxer ‘registre d’usuaris web’ amb la finalitat accedir als serveis de Valls Genera disponibles a través del portal com son la inscripció a formacions o la borsa de treball. Les seves dades seran conservades sempre que no es doni de baixa del portal i en cap cas seran cedides a tercers.
 • Tanmateix si accepta a l’enviament d’informació d’interès via SMS o correu electrònic durant el registre les seves dades seran igualment incloses al fitxer ‘newsletters’ per tal de gestionar l’enviament d’aquella informació que pugui ser del seu interès. Aquestes dades seran conservades per aquesta finalitat fins que no sol·licites la baixa del servei de newsletters i en cap cas cedides a tercers.
 • Les dades recollides en la inscripció a la ‘borsa de treball’ seran incloses al fitxer ‘currículums’. Les dades no seran cedides a tercers a excepció de les empreses o entitats a les que s’hagi inscrit a una vacant laboral publicada per aquestes per tal de poder gestionar la seva participació al procés selectiu.  Les dades seran conservades fins que no es doni de baixa de la borsa de treball.
 • Si son tractades en les nostres xarxes socials, d’acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran incorporades en el fitxer de Xarxes socials i Màrqueting responsabilitat d’aquesta entitat, amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de l’interactuació dels usuaris d’aquestes xarxes amb els perfils/pàgina de l’entitat. Aquestes dades seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat,  si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

 • D’accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats. 
 • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
 • Supressió: L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l'interessat s'oposa al tractament. les dades s'han tractat il·lícitament,   s'han de suprimir per complir una obligació legal o  s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. 
 • La limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
 • Oposició: L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 • Portabilitat de les dades: L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, , si es basa en el consentiment o en un contracte, el tractament es fa per mitjans automatitzats. 
 • No ser objecte de decisions individuals automatitzades: L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament.

Aquestes peticions caldrà que es faci a Crta. Del pla, 37 Valls 43800 (Tarragona) o en vallsgenera@valls.cat:

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de protecció de dades.

Registre d'usuaris

Al registrar-se com a Usuari, vostè es compromet a totes les condiciones i, sinó es troba d’acord amb les exposades no s’ha d’inscriure com a usuari en aquesta web. Per tant, l’acceptació d’aquestes condicions suposa l’acceptació per l’USUARI de totes aquelles expressades íntegrament.

L’USUARI amb la complementació de les seves dades declara que totes les dades facilitades son certes i corresponguin a la seva persona.

En qualsevol moment l’USUARI podrà realitzar les modificacions que desitja convenients com donar de baixa el compte.

Per poder autentificar-se en aquesta web, es disposarà d’un nom i contrasenya que serà escollit per el propi usuari i que li permetria accedir a l’aplicació.

La contrasenya ha de ser personal, secreta e intransferible, no permesa la cessió a tercers. Per això, l’usuari es compromet a un us diligent i mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers al permetre o no tenir la necessària cura per evitar que terceres persones puguin tenir coneixement d’ella.

En el suposat de que l’USUARI conegui de que la seves dades d’accés estiguin en coneixença de tercers haurà de modificar-la immediatament en la seva àrea personal de la web o notificar-ho immediatament a Vallsgenera.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de Vallsgenera. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, de la seva presencia en xarxes socials, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Vallsgenera per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Vallsgenera l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Vallsgenera

Vallsgenera no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. Vallsgenera posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

ENLLAÇ DIRECTE

© 2024 IMDL Vallsgenera. Tots els drets reservats.