Títol I · Naturalesa, fins, orientació, denominació, domicili i durada

Article 1

L’Institut Municipal de Desenvolupament Local (en endavant, IMDL Vallsgenera), antiga Casa Caritat, és un organisme autònom municipal de l’Ajuntament de Valls, amb personalitat jurídica pròpia, que es regeix d’acord amb el que estableix l’art. 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; l’art. 254 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; i l’art. 199 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

L’IMDL Vallsgenera s’adscriu a la Regidoria d’Empresa i Ocupació, o a la que desenvolupi les seves funcions en el cas que canviï de denominació. El canvi d’adscripció a una altra regidoria requerirà l’acord del Ple de l’Ajuntament de Valls.

L’IMDL Vallsgenera és un mitjà propi i serveis tècnics de l’Ajuntament de Valls, als efectes del que determinen els articles 4.1 n) i 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Article 2

L’IMDL Vallsgenera té per objectiu general la creació i posada en marxa de polítiques, programes i serveis que contribueixen al desenvolupament econòmic i social de la ciutat de Valls i, si escau, de la comarca de l’Alt Camp, en col·laboració amb la iniciativa privada, cívica i social. Té una especial atenció per la creació d’empreses, el foment de l’emprenedoria i la creació d’ocupació, i té cura sobretot dels col·lectius amb dificultats de desenvolupament personal i professional a través de la creació de programes específics i d’actuacions que millorin la qualitat de vida i les oportunitats de promoció de les persones, de l’àmbit de la ciutat de Valls i, si escau, de la comarca de l’Alt Camp.

Aquest objectiu general es desplega en set línies d’actuació:

 1. Formació.
 2. Ocupació.
 3. Emprenedoria i empresa.
 4. Comerç.
 5. Turisme.
 6. Promoció de la ciutat.
 7. Altres que es derivin de la missió i objectius de l’IMDL Vallsgenera.

En compliment de les finalitats expressades als estatuts, l’IMDL Vallsgenera estarà facultat per realitzar els actes que, d'acord amb l’ordenament jurídic, s’encaminin a aconseguir-les, i exercirà, en particular, les competències següents:

 1. Formalitzar convenis o contractes de qualsevol mena, de conformitat amb les normes generals de la contractació de les administracions públiques.
 2. Sol·licitar i acceptar subvencions, donatius i qualsevol classe d’ajuts, tant de persones naturals com jurídiques, públiques o privades.
 3. Acceptar, repudiar o renunciar herències, llegats, donacions o qualsevol altra aportació de caràcter gratuït.
 4. Subscriure convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades, necessaris per assolir les finalitats de l’IMDL Vallsgenera.
 5. Organitzar tots els serveis de l’organisme autònom, tant tècnics com administratius, i nomenar i retribuir el seu personal, d’acord amb la legislació vigent aplicable en funció de la naturalesa de la relació.
 6. Adquirir béns i materials de qualsevol naturalesa, necessaris per al desenvolupament dels serveis, així com alienar-los, mitjançant el procediment legalment establert quan siguin qualificats d’excedents o inservibles.
 7. Qualsevol altra de naturalesa anàloga.

Per a l’exercici de les seves funcions i competències, l’IMDL Vallsgenera podrà exercir les potestats administratives necessàries per complir-les, i més en concret, i sense caràcter limitatiu, les següents:

 • L’aprovació i modificació dels preus públics que es considerin convenients per als usuaris dels serveis.
 • La de programació i planificació.
 • La d’execució forçosa i la sancionadora.
 • La de revisió d’ofici de llurs actes i acords.

Article 3

Les línies d’actuació que desenvoluparà l’IMDL Vallsgenera d'acord amb l’objectiu general i les línies d’actuació descrits a l’article anterior són:

 1. En l’àmbit de la formació: crear, fomentar i col·laborar en la gestió d’activitats de formació i qualificació de les persones aturades, dels treballadors i treballadores en actiu, de les persones emprenedores i de l’empresariat.
 2. En l’àmbit de l’ocupació: promoure i gestionar iniciatives tendents a crear ocupació i fer-ne el corresponent seguiment posterior.
 3. En l’àmbit de l’emprenedoria i empresa: potenciar el teixit econòmic local i la seva àrea d’influència donant suport a la creació i al foment de tot tipus d’empresa, tant de manera individual com social, i fomentar també el cooperativisme i les empreses d’economia social.
 4. En l’àmbit del comerç: cohesionar els agents, potenciar la renovació i competitivitat del sector i col·laborar-hi directament o a través d’òrgans municipals de participació.
 5. En l’àmbit del turisme: augmentar, gestionar i difondre els punts forts o potencials de Valls i el seu entorn, amb l’objectiu de potenciar aquest sector econòmic.
 6. En l’àmbit de la promoció de la ciutat: augmentar, potenciar i difondre els atractius de Valls i el seu entorn, atraure inversions o crear altres formes de col·laboració que afavoreixin el desenvolupament econòmic, social i cultural de la ciutat.
 7. Aconseguir el finançament i l’optimització dels recursos susceptibles d’intervenir en el bon desenvolupament econòmic i social local.
 8. Coordinar les diferents línies d’actuació per generar noves oportunitats i aconseguir millors resultats.
 9. Gestionar la participació municipal en societats mercantils amb objectius afins a l'IMDL Vallsgenera.
 10. Activar i promocionar els contactes amb els diferents agents socials (administració, empresariat, sindicats i altres entitats i associacions del municipi o d’altres àmbits territorials).
 11. Donar suport administratiu i tècnic als diferents òrgans permanents de participació afins als objectius i finalitats de l'IMDL-Vallsgenera o d’altres òrgans de participació ciutadana temporals en temes socioeconòmics i d’aplicació de la planificació estratègica de la ciutat.
 12. Promoure la implantació i gestió de serveis derivats dels avanços en noves tecnologies, amb l’objectiu de millorar la formació i informació de la ciutadania, de les entitats i associacions i de les empreses.
 13. Oferir una atenció a les entitats i associacions proporcionant-los tant espais i infraestructures com suport en el desenvolupament d’activitats socials i culturals.

Per al treball en aquests àmbits es dissenyaran programes que donin resposta a necessitats i situacions col·lectives que es detectaran a través dels mecanismes establerts per a aquesta finalitat i que assegurin una anàlisi constant de la dinàmica empresarial, laboral i social, i garanteixin la participació i opinió de la ciutadania.

Totes les actuacions es desenvoluparan en diversos àmbits:

Àmbit individual: atenció i acollida de les necessitats individuals que es detectin per tractar-les a través de programes.

Àmbit comunitari: atenció i estudi de les necessitats col·lectives que es detectin des de la ciutat o per derivació de personal professional i tècnic municipal de les diferents àrees de l’Ajuntament, a través de programes específics, recursos i altres eines.

Àmbit institucional: anàlisi de les diferents dimensions de treball institucional, per integrar-ne activament la participació i garantir l’articulació fluïda dels elements que la integren.

Article 4

L’acció de l’IMDL Vallsgenera es regirà partint dels  principis rectors i valors següents:

 • Planificació amb la finalitat de donar una resposta ordenada i global a les situacions en què es vol intervenir.
 • Coordinació amb la resta d’àrees i sistemes d’atenció municipals i supramunicipals.
 • Participació, promoció i participació democràtica de la ciutadania i de les entitats i associacions més representatives en la programació i la gestió.
 • Transversalitat, globalitat i complementarietat fent confluir tots els components de la política econòmica i social per garantir una resposta unitària i conjunta a les necessitats de la ciutadania, evitant el tracte parcial.
 • Normalització i garantia de tracte igualitari en totes les situacions, independentment de l’origen, la condició social, l’edat i el gènere, afavorint la integració i implicació de tothom.
 • Prevenció: orientant la intervenció vers la superació de les causes dels problemes econòmics i socials.
 • Simplificació, racionalització i eficàcia en la utilització dels mitjans i els recursos disponibles.
 • Transparència.
 • Solidaritat.
 • Confidencialitat.
 • Cura del coneixement i ús de la llengua catalana.

Article 5

L’IMDL Vallsgenera té personalitat jurídica pròpia, de caràcter públic, i, per tant, gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obra per al compliment dels seus fins, amb subjecció al que disposen aquests estatuts i la legislació vigent que sigui aplicable.

Article 6

El domicili de l’IMDL-Vallsgenera és carretera del Pla 37 A de Valls. Aquest domicili es podrà traslladar lliurement mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament.

Article 7

L’IMDL-Vallsgenera tindrà una durada indefinida.

Títol II · Patrimoni

Article 8

 1. Per complir les seves finalitats, el següent patrimoni s’adscriu a l’IMDL Vallsgenera:
  A la dreta de l’edifici situat al passeig dels Caputxins, número 20. Finca inscrita en el Registre de la Propietat al volum 880, llibre 228, foli 96, finca número 7273.
  Inscrita a l’inventari de béns municipals amb el número d’ordre 4 de béns de domini públic, servei públic, immobles.
  La seva naturalesa és demanial.
  Aquest patrimoni està afectat als fins específics de l’IMDL-Vallsgenera i conserva la seva qualificació jurídica originària.
 2. També constituirà el patrimoni de l’IMDL Vallsgenera:
  - Els béns mobles i immobles que actualment li pertanyen, així com els que adquireixi en un futur.
  - Les aportacions econòmiques, en metàl·lic o espècie que li assigni l’Ajuntament de Valls.
  - Les subvencions, donatius o aportacions que rebi de qualsevol ens públic o privat i de particulars.
  - Els preus públics i rendiments econòmics que rebi com a contraprestació dels seus serveis.
  - Els productes i rendes del seu patrimoni.
  - Qualsevol altre que li pugui ser atribuït.
 3. L’IMDL Vallsgenera haurà de formar l’inventari de béns i drets d’acord amb la normativa sobre patrimoni dels ens locals. Aquest inventari, amb actualitzacions i rectificacions, s’haurà de remetre anualment a la regidoria a la qual estigui adscrit, amb referència a 31 de desembre de cada any i abans del dia 1 de març de l’any posterior.

Títol III · Òrgans de Govern

Els òrgans de govern de l’IMDL Vallsgenera són:

 • El Consell Rector
 • El/la president/a
 • El/la president/a executiu
 • La gerència

Capítol I

Article 10

El Consell Rector és l’òrgan de govern i administració de l’IMDL Vallsgenera, i està format per:

 • El/la president/a, que serà l’alcalde/essa.
 • El/la president/a executiu/va, que serà la persona titular de la regidoria a la qual estigui adscrit l’IMDL Vallsgenera.
 • Un/a vocal per cada grup polític municipal que estigui representat a l’Ajuntament de Valls. Cada grup designarà el/la vocal que li correspongui sense necessitat que sigui regidor/a.
 • Entre 5 i 10 vocals proposats pel president entre persones idònies segons el seu criteri, tenint en compte que les principals entitats i associacions amb missions, tasques o interessos relacionats amb les finalitats de l’IMDL Vallsgenera hi siguin presents.

Actuarà de secretari o secretària del Consell Rector el/la secretari/ària de la corporació, o persona funcionària de la corporació o de l’IMDL Vallsgenera en qui es delegui a proposta del secretari o secretària.

Article 11

Les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria de l’IMDL Vallsgenera seran exercides pel personal titular dels respectius llocs de treball de l’Ajuntament de Valls, o persones funcionàries de la Corporació o de l’IMDL Vallsgenera en qui es delegui a proposta del personal titular.

Article 12

La substitució de càrrecs del Consell Rector s'efectuarà cada vegada que es renovi el consistori. En el període comprès entre la celebració de les eleccions municipals i la constitució del nou Consell Rector, continuarà l’existent en funcions, que podrà exercir tan sols funcions de simple administració ordinària fins a la presa de possessió de les persones que els succeeixin.

Article 13

Són atribucions del Consell Rector:

 1. La proposta de modificació dels estatuts.
 2. La proposta al Ple de la Corporació de la tramitació i aprovació d’ordenances i reglaments.
 3. L’aprovació dels preus públics per a la prestació dels seus serveis, així com la proposta d'imposició i ordenació de taxes, o la seva modificació, al Ple de l’Ajuntament.
 4. L’aprovació i el sotmetiment al Ple de l’Ajuntament de Valls dels pressupostos ordinaris, plantilla de personal, relació de llocs de treball, així com dels comptes generals de cada exercici.
 5. L’aprovació del programa anual d’activitats.
 6. L’aprovació de la forma de gestió de serveis mitjançant la creació de societat mercantil local quan sigui imprescindible per assolir les finalitats que té assignades l’IMDL Vallsgenera i sempre que sigui  autoritzada prèviament pel Ple de l’Ajuntament.
 7. L’exercici d’accions judicials i administratives i defensa de l’entitat en matèries de la seva competència.
 8. La declaració de lesivitat d’actes de l’IMDL Vallsgenera.
 9. Concertar operacions de crèdit a llarg termini, quan l’import acumulat d’aquestes operacions dins de cada exercici econòmic superi el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos en el pressupost i amb autorització prèvia de l’òrgan competent de l’Ajuntament.
 10. Les operacions de crèdit a curt termini per atendre necessitats transitòries de tresoreria, quan l’import acumulat de les operacions vives d’aquesta naturalesa, inclosa la nova operació, superi el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior.
 11. Les contractacions i concessions no esmentades a l’article 15 i que celebri l’IMDL Vallsgenera.
 12. L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan el Consell Rector en sigui competent per contractar-los o concedir-los, encara que no estiguin previstos al pressupost.
 13. L’adquisició de béns i drets de valor superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, o tres milions d’euros.
 14. Les alienacions patrimonials de béns immobles o mobles de valor historicoartístic quan no estiguin previstes en el pressupost o, estant-hi previstes, siguin de valor superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, o tres milions d’euros.
 15. El gravamen de béns immobles.
 16. Aprovar les bases de subvencions.

El Consell Rector podrà delegar en el president executiu l’exercici de les atribucions descrites en les lletres g), h), i), j), k), l), m), n), o) amb les següents excepcions:

 • Pel que fa a les operacions de crèdit i de tresoreria, quan l'import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
 • Pel que fa a concessions de béns i serveis, quan siguin superiors a 5 anys o superi el 20% dels recursos ordinaris del pressupost.
 • Pel que fa a les alienacions patrimonials, quan superin el 20% dels recursos ordinaris del pressupost.

El/la president/a, o, si escau, el/la president/a executiu/va, de l’IMDL Vallsgenera podrà imposar la necessitat d'autorització prèvia per celebrar contractes de quantia superior a les que fixi l’esmentada regidoria.

Article 14

El règim de sessions, convocatòria, quòrum i funcionament del Consell Rector es regirà pel que preveu la normativa sobre règim local amb relació al Ple de l’Ajuntament, amb les particularitats regulades en aquest article.

El Consell Rector celebrarà reunió amb caràcter ordinari amb la periodicitat que acordi, i almenys, una vegada per trimestre. Es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que el/la president/a o el/la president/a executiu/va ho consideri convenient, o a petició d’una quarta part de les persones que formen part del Consell Rector.

Cap reunió no podrà celebrar-se vàlidament sense l’assistència de la presidència executiva i de la secretaria, o de qui legalment els substitueixi.

Tots els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents. Es requerirà majoria absoluta per adoptar els acords següents:

 • Contractació d’operacions de crèdit i de tresoreria, quan l'import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
 • Concessions de béns i serveis, quan siguin superiors a 5 anys o superi el 20% dels recursos ordinaris del pressupost.
 • Alienacions patrimonials, quan superin el 20% dels recursos ordinaris del pressupost.

Capítol II  -  La presidència

Article 15

L’alcalde/essa serà el/la president/a de l’IMDL Vallsgenera, el/la qual podrà delegar en la presidència executiva la totalitat o part de les seves atribucions.

El/la president/a serà el representant legal de l’IMDL Vallsgenera i tindrà les atribucions següents:

 1. Representar l’Ajuntament i signar tots els contractes i documents que requereixin l’execució dels acords del Consell Rector.
 2. Convocar i presidir les sessions del Consell Rector.
 3. Disposar despeses dins els límits de les seves competències.
 4. Concertar operacions de crèdit, sempre que estiguin previstes en el pressupost i l'import acumulat en cada exercici no superi el 10% dels recursos ordinaris, excepte les de tresoreria, quan el seu import no superi el 15% dels recursos ordinaris liquidats de l’exercici anterior.
 5. Ordenar pagaments i retre comptes.
 6. Aprovar l’oferta pública d’ocupació.
 7. Separar el servei i acomiadament.
 8. Actuar judicialment i administrativament i defensar l’IMDL Vallsgenera en matèries de la seva competència.
 9. Sancionar faltes de desobediència o infracció d’ordenances aplicables als serveis gestionats per l’IMDL Vallsgenera.
 10. Estipular els contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats quan l'import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantitat de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantitat assenyalada.
 11. Adjudicar concessions sobre els béns de l’IMDL Vallsgenera i adquirir béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com alienar el patrimoni quan el valor no superi el percentatge ni la quantitat indicats.
 12. Aprovar la convocatòria i l'atorgament de subvencions.
 13. Les que no estiguin atribuïdes a cap altre òrgan.

Capítol III  -  La presidència executiva

Article 16

El/la president/a executiu de l’IMDL Vallsgenera serà la persona titular de la regidoria a la qual estigui adscrita.

En casos d’absència, malaltia o vacant, se substituirà pel regidor o regidora que es designi mitjançant Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Valls.

Les atribucions de la presidència executiva s’especificaran mitjançant Decret d’Alcaldia, en el qual s’esmentarà concretament el nombre d’atribucions que la presidència li delega.

Article 17

La presidència executiva podrà crear un consell de direcció, el qual presidirà i coordinarà.

El/la gerent serà membre nat del Consell de Direcció.

El Consell de Direcció haurà d’estar definit en l’organigrama funcional de l’IMDL Vallsgenera, i tindrà un màxim de 7 membres, inclosos la presidència executiva i la gerència.

Les persones membres no nates del Consell de Direcció seran nomenades per la presidència executiva d’entre els/les caps d’àrea, responsables o coordinadors/es dels diferents serveis de l’Institut.

Les funcions del Consell de Direcció són:

 1. Assessorar i donar suport tècnic a les decisions de la presidència executiva.
 2. Coordinar els serveis de l’Institut cercant la màxima eficàcia i eficiència.
 3. Impulsar projectes d’innovació organitzativa, metodològica i tècnica.

Capítol IV  -  La gerència

Article 18

El/la gerent és el màxim òrgan de direcció de l’IMDL Vallsgenera, i actua sota la direcció de la presidència executiva, i serà lliurement nomenat/ada i cessat/ada per acord del Ple de l’Ajuntament. Les seves retribucions bàsiques seran les que corresponguin al grup A. Els complements es fixaran anualment en el pressupost i la relació de llocs de treball de l’IMDL Vallsgenera.

El/la gerent haurà de ser un/a funcionari/ària de carrera o laboral de les administracions públiques o una persona professional del sector privat, titulada superior en els dos casos, i amb més de 5 anys d'exercici professional en el segon cas.

La seva relació amb l’IMDL Vallsgenera es regula pel que disposa la legislació sobre el personal dels ens locals.

Article 19

Són funcions de la gerència:

 1. Dirigir l’IMDL Vallsgenera.
 2. Gestionar, dirigir, impulsar i inspeccionar el servei.
 3. Presentar anualment al Consell Rector, perquè l'aprovi, el programa anual d’activitats, dins del mes d’octubre de l’any anterior.
 4. Desenvolupar la gestió econòmica, d’acord amb el pressupost aprovat.
 5. Aprovar les bases de proves selectives i concursos de provisió de llocs de treball.
 6. Distribuir retribucions complementàries no fixes i periòdiques.
 7. Realitzar el comandament superior de tot el personal.
 8. Nomenar personal i sancions, i gestionar en general recursos humans.
 9. Ordenar la publicació i execució d’acords i fer-los complir.
 10. Elaborar la proposta de pressupost, plantilla i relació de llocs de treball.
 11. Elaborar els programes d’actuació de l’IMDL Vallsgenera.
 12. Redactar una memòria anual d’activitats, que s’haurà de presentar abans del 30 de juny de l’any següent, i que recollirà la informació prevista als paràgrafs a) i d) de l’art. 23.
 13. Les altres que li assigni el Consell Rector o la presidència o presidència executiva. La gerència assistirà amb veu i sense vot a les sessions del Consell Rector.

Títol IV · Règim econòmic

Article 20

La hisenda de l’IMDL Vallsgenera es regeix per la legislació aplicable sobre hisendes locals.

La gerència de l’IMDL Vallsgenera elaborarà una proposta de pressupost anual adaptat a les normes sobre estructura pressupostària dels ens locals, abans del dia 15 d’agost de l’any anterior. El Consell Rector aprovarà la proposta de pressupost, i l’haurà de trametre abans del 15 de setembre al Ple de la corporació, per tal d'incorporar-l'hi, acompanyat de la documentació que preveu la legislació sobre règim local.

Els recursos de l’Institut estaran constituïts per:

 1. Aportacions de l’Ajuntament destinades a finançar globalment l’activitat de l’IMDL Vallsgenera.
 2. Subvencions i aportacions de l’Estat, Generalitat de Catalunya, Diputació, Consell Comarcal i altres entitats públiques i privades.
 3. Productes i rendiment del seu patrimoni i de la gestió i l'aprofitament de les instal·lacions.
 4. Rendiments dels serveis.
 5. Crèdits i préstecs que obtingui de les entitats bancàries.
 6. Qualsevol altre legalment establert.

Per concertar operacions de préstec a llarg termini, seran necessaris l’informe de la intervenció i l'autorització prèvia del Ple de l’Ajuntament, amb acord previ del Consell Rector de l’IMDL Vallsgenera. Pel que fa als préstecs a curt termini, es prendrà l’acord pel Consell Rector, amb informe previ de la intervenció general municipal, i no es requerirà autorització de l’Ajuntament, llevat que l’import acumulat no superi el 15% dels ingressos corrents de l’últim exercici liquidat o quan vingui establert expressament per una norma d’obligat compliment o les bases d’execució del pressupost. En tot cas, s’hauran de complir els criteris d’estabilitat pressupostària d’acord amb la legislació vigent i, si escau, proposar a l’Ajuntament el pla financer que pugui ser necessari.

Títol V · Personal

Article 21

El nombre de llocs de treball, la seva classificació, les categories i les funcions del personal de l’organisme seran els que constin a la plantilla que aprovi el Ple de l’Ajuntament a proposta del Consell Rector. La determinació i modificació de les condicions retributives, tant del personal directiu com de la resta de personal, hauran d’ajustar-se en tot cas a les normes que al respecte aprovi el Ple o la Junta de Govern Local, segons correspongui.

El personal de l’IMDL Vallsgenera serà funcionari o laboral, d’acord amb la normativa específica sobre personal al servei dels ens locals.

El personal funcionari de l’Ajuntament de Valls que presti serveis a l’IMDL-Vallsgenera manté la situació de servei en actiu a l’Ajuntament, excepte que s'integri a la funció pública pròpia de l’IMDL Vallsgenera.

Títol VI · Contractació

Article 22

Els contractes de l’IMDL Vallsgenera s’ajustaran al que estableix la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques.

Caldrà l’autorització del president o presidenta, o, en el seu cas, del president/a executiu/va, de l’IMDL Vallsgenera, per poder celebrar contractes de quantia superior a les quantitats fixades prèviament.

La mesa de contractació, quan hagi de constituir-se, ho farà d’acord amb el que estableix el text refós de la Llei de contractes del sector públic o la norma que el substitueixi.

Títol VII · Controls específics dels òrgans de govern

Article 23

El/la president/a, o en el seu cas el/la president/a executiu/va, de l’IMDL Vallsgenera efectuarà els següents controls sobre els seus òrgans de govern:

 1. Evolució de despeses de personal i gestió de recursos humans. La gerència haurà de redactar un estat mensual sobre les despeses de personal, així com una memòria anual de la gestió dels recursos humans, que s’haurà de lliurar a la presidència. La presidència podrà donar les instruccions necessàries, i adoptar les resolucions oportunes per adaptar la gestió de recursos humans a les necessitats i disponibilitats de l’IMDL Vallsgenera.
 2. Inventari de béns i drets. La gerència haurà de formar l’inventari de béns i drets d’acord amb la normativa sobre patrimoni dels ens locals. Aquest inventari, amb les seves actualitzacions i rectificacions, s’haurà de remetre anualment a la presidència, amb referència a 31 de desembre de cada any i abans del dia 1 de març de l’any posterior.
 3. Autorització de contractació. La presidència podrà imposar la necessitat d'autorització prèvia per celebrar contractes de quantia superior a les que fixi.
 4. Eficàcia. La gerència redactarà una memòria anual sobre la gestió del servei encomanat a l’IMDL Vallsgenera, fent referència expressa al grau de compliment dels objectius, i a l’anàlisi del cost de funcionament i del rendiment del servei.

Article 24

Els següents acords del Consell Rector requeriran l’aprovació per part de l’òrgan competent de l’Ajuntament de Valls:

 1. Modificació d’estatuts.
 2. Aprovació del pressupost, plantilla de personal, relació de llocs de treball, liquidació i comptes generals.
 3. Alienació o gravamen de béns de caràcter patrimonial.
 4. Concertació d’operacions de crèdit a llarg termini d’acord amb el que preveu l’article 13.i) d’aquests estatuts.
 5. Aprovació de l’inventari anual i general.
 6. Autorització de la creació de societat mercantil local, quan sigui imprescindible per assolir les finalitats que té assignades l’IMDL Vallsgenera.
 7. Els acords de dissolució i liquidació.

Article 25

Contra els actes administratius dictats pels òrgans de govern de l’IMDL Vallsgenera, es podran interposar els recursos següents:

 • Del Consell Rector: els seus actes no esgoten la via administrativa i contra ells es podrà interposar recurs d’alçada davant el Ple de l’Ajuntament.
 • De la gerència: els seus actes no esgoten la via administrativa i contra ells es podrà interposar recurs d’alçada davant la presidència o, en el seu cas, la presidència executiva de l’IMDL Vallsgenera.
 • De la presidència: els seus actes esgoten la via administrativa i, en conseqüència, només es podrà interposar recurs de reposició potestatiu o, directament, recurs contenciós administratiu.

Les reclamacions prèvies en assumptes civils i laborals seran resoltes per la presidència de l’organisme.

Títol VIII · Dissolució i liquidació

Article 26

L’acord de dissolució de l’IMDL Vallsgenera és competència de l’òrgan competent de l’Ajuntament de Valls. En el cas de dissolució, l’Ajuntament succeeix universalment l’IMDL Vallsgenera.

Efectuada la liquidació, l’Ajuntament haurà de destinar tots els béns i rendes integrants del patrimoni de l’IMDL Vallsgenera a finalitats relacionades amb l’atenció als col·lectius en risc de la ciutat i comarca, així com a la creació de programes específics relacionats amb aquests fins.

Títol IX · Règim supletori

Article 27

En tot allò no previst en aquests estatuts, serà aplicable el que disposa la normativa sobre règim local.

ENLLAÇ DIRECTE

© 2024 IMDL Vallsgenera. Tots els drets reservats.