La UEC Vallsgenera és un recurs de l’Ajuntament de Valls a través de l’IMDL Vallsgenera que, d’acord amb el Departament d’Educació de la Generalitat, es coordina amb els instituts d’educació secundària de l’Alt Camp per donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Què fem?

A través de l’atenció individualitzada, el diàleg, el respecte a la persona i al seu ritme de desenvolupament, fem un acompanyament dels aprenentatges en l’etapa de adolescència que permeti una continuïtat formativa.

A qui atenem?

Els nostres alumnes presenten una inadaptació al medi escolar a causa de:

  • Retard en els aprenentatges.
  • Desajustos conductuals que posen en perill la convivència del centre.
  • Absentisme injustificat, rebuig escolar, existència de conductes predelictives, contraris a les normes de convivència del centre.

En definitiva, alumnes que per qualsevol circumstància excepcional poden ser susceptibles d’arribar a una situació de risc d’exclusió social.

Com treballem?

Treballem l'adquisició dels hàbits i l'oportunitat diària de prendre decisions que ajudin a desenvolupar l’autonomia de l’alumne a través del disseny d’un itinerari diari equilibrat que inclou l’espai d’acollida, classes d’assignatures instrumentals, acompanyament a l’espai d’oci, classes transversals, desenvolupament d’aptituds manipulatives, integració amb la identitat de la ciutat i tutories.

El registre de l’actitud durant l’itinerari diari i l’avaluació continuada són les eines essencials per fer prendre consciència als joves de l’aprofitament de l’aprenentatge per al seu futur i per a una bona relació amb el seu entorn.

GALERIA

ENLLAÇ DIRECTE

© 2021 IMDL Vallsgenera. Tots els drets reservats.